Utbildning

Kollegor samtalar i mindre grupper i ett konferensrum. Utbildning i mångfald och inkludering för företag.

Mångfald och inkludering för företag

Medelålders vit kvinna leder en grupp medarbetare. Inkluderande ledarskap.

Inkluderande ledarskap​

En ung svart man tittar bort när kollegor pratar och skrattar bakom ryggen på honom. Utbildning om diskriminering och trakasserier.

Förebygg diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Ett arbets-team har en workshop vid en vägg fylld med post-it-lappar. Utbildning för att kick-starta arbetet med mångfald och inkludering.

Kickstarta arbetet med mångfald och inkludering

Två personer skakar hand. Utbildning i inkluderande rekrytering och kompetensförsörjning.

Inkluderande rekrytering och kompetensförsörjning

Asiatisk ung man sitter i ett videomöte. Utbildning i mångfald och inkludering.

Inkludering på den
hybrida arbetsplatsen

Post-its formade som pratbubblor. Utbildning i inkluderande kommunikation..

Inkluderande kommunikation

En ensam spelpjäs står utanför en grupp spelpjäser. Utbildning i aktiva åtgärder och diskrimineringslagen.

Aktiva åtgärder och diskrimineringslagen

Möte mellan en äldre vit kvinna, en ung kvinna med slöja och en ung man. Utbildning i mångfald och inkludering.

Inkluderande möten

Kretskort i motljus.

Artificiell intelligens, mångfald och inkludering

En skräddare ritar mönster på ett tyg.

Skräddarsydd utbildning

Mångfald och inkludering för företag

Föreläsning 1-2 h

En utbildning om varför mångfald och inkludering inte sker av sig själv och vad företag har att vinna på att arbeta aktivt med frågorna.

Innehåll

 • Vad är mångfald och inkludering och varför är det så viktigt? Vad säger forskningen om kopplingen mellan mångfaldsarbete, produktiva team, engagemang och lönsamhet?
 • Hur ser det ut idag och varför har vi människor fördomar? Unconscious bias och normer i samhället.
 • Hur kan företag arbeta framgångsrikt med mångfald och inkludering?
 • Framgångsfaktorer och fallgropar och exempel på hur andra har gjort.
 • Tips och råd för framtida arbete.
 • Diskussioner och reflektion.

En interaktiv föreläsning där deltagarna får ny kunskap, konkreta tips och möjlighet att diskutera och reflektera.

Utbildningen kan ske på plats eller på distans och kan hållas på svenska eller engelska.

Kollegor samtalar i mindre grupper i ett konferensrum. Utbildning i mångfald och inkludering för företag.
Medelålders vit kvinna leder en grupp medarbetare. Inkluderande ledarskap.

Inkluderande ledarskap

Föreläsning / workshop 1-2 h

Utbildningen dyker ner i ämnen som vilken roll ledare spelar i att skapa inkludering, varför mångfald och inkludering inte sker av sig själv, hur ledare kan ta hänsyn till olikheter och olika behov i gruppen och hur inkluderande ledarskap skiljer sig från traditionella ledarskapsstilar.

Innehåll

 • Inkluderande ledarskap – vad innebär det och varför är det viktigt?
 • Vad säger forskningen om kopplingen mellan inkluderande ledarskap och produktiva team, engagemang och lönsamhet?
 • Utmana och motverka bias och exkludering 
 • Leda mångfald och olikheter i din arbetsgrupp
 • Främja inkludering
 • Driva förändring som ledare

Vi blandar teori med verklighetsnära exempel och scenarion där deltagarna får diskutera och reflektera kring hur de själva bör agera.

Föreläsningen ger deltagarna kunskap, inspiration och handfasta tips kring hur de kan arbeta med jämställdhet, mångfald och inkludering i sitt ledarskap.

Utbildningen kan ske på plats eller på distans och kan hållas på svenska eller engelska. Den kan även göras som en halv- eller heldagsutbildning.

Förebygg diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Föreläsning 1-2 h

Om att identifiera, åtgärda och förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Innehåll

 • Begrepp, definitioner och lagstiftning
 • Riskfaktorer och friskfaktorer
 • Att ta reda på hur det ligger till och göra en riskbedömning
 • Att agera när trakasserier och sexuella trakasserier förekommit
 • Aktiva åtgärder – lagstiftningens krav på arbetsgivare
 • Tips på förebyggande arbete för att främja en inkluderande arbetsplats
 • Diskussioner och reflektion

Utbildningen kan ske på plats eller på distans och kan hållas på svenska eller engelska. Den kan även göras som en längre utbildning.

En ung svart man tittar bort när kollegor pratar och skrattar bakom ryggen på honom. Utbildning om diskriminering och trakasserier.
Ett arbets-team har en workshop vid en vägg fylld med post-it-lappar. Utbildning för att kick-starta arbetet med mångfald och inkludering.

Kickstarta arbetet med mångfald och inkludering

Workshop 3 h

Har ni bestämt er för att kicka igång ett arbete med mångfald och inkludering, men vet inte riktigt var ni ska börja? Eller vill ni uppdatera och förbättra ert befintliga arbete? Då är den här utbildningen lösningen för er!

Innehåll

 • Vad är mångfald och inkludering, varför är det så viktigt och hur kan man arbeta?
 • Hur inkluderande är ni idag? Vi gör en enklare nulägesanalys för att identifiera era utmaningar.
 • Vad vill ni uppnå? Vi spånar på vision, målsättningar och fokusområden som passar ert företag.
 • Hur ska ni nå målen? Vi lägger grunden för en handlingsplan inom mångfald och inkludering med åtgärder och aktiviteter som leder er mot era mål.
 • Så blir arbetet hållbart och får effekt – våra tips på vägen.

Workshopen erbjuder en blandning av ny kunskap, interaktiva övningar och konkreta tips och exempel.

Målgrupp: Ledningsgrupp eller arbetsgrupp

Utbildningen kan ske på plats eller på distans och kan hållas på svenska eller engelska. 

Inkluderande rekrytering och kompetensförsörjning

Includer erbjuder en utbildning utifrån de fyra stegen attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens:

 • Attrahera
  Hur lockar ni till er den bästa kompetensen och hur ska ni göra för att få t.ex. kvinnor att vilja söka hos er? Hur blir ni en attraktiv arbetsplats och hur kan ni kommunicera utåt?
 • Rekrytera
  Hur kan ni undvika fördomar och förutfattade meningar i rekryteringsprocessen? Vad ska man tänka på kring kravprofil, annonsering, intervjuer och urval? 
 • Utveckla och behålla
  Hur kan ni ha en inkluderande kultur och ett inkluderande ledarskap som gör att alla i teamet känner att de värderas, synliggörs, kan vara sig själva att de får utvecklas i sin roll och i företaget?

Utbildningens innehåll

 • Varför breddad rekrytering?
 • Fördomsfällor i rekryteringsprocessen – kravprofiler, annonser, intervjuer och urval
 • Vad är magkänsla och vad är fördomar?
 • ’Culture fit’ eller ’Culture add’?
 • Att hitta, attrahera och rekrytera mångfald – tips och framgångsfaktorer
 • Diskussion och genomgång av er organisations rutiner för rekrytering

Utbildningen kan ske på plats eller på distans och kan hållas på svenska eller engelska.

Två personer skakar hand. Utbildning i inkluderande rekrytering och kompetensförsörjning.
Asiatisk ung man sitter i ett videomöte. Utbildning i mångfald och inkludering.

Inkludering på den hybrida arbetsplatsen

Föreläsning 1-2 h

När arbetslivet återanpassat sig efter pandemin och allt fler arbetar på distans mer långsiktigt, hur påverkas mångfalden och inkluderingen på arbetsplatsen? I denna utbildning får ni ökad kunskap och handfasta verktyg så att er organisation kan möta de nya utmaningarna på en arbetsplats där medarbetare växlar mellan arbete på plats och på distans. 

Den hybrida arbetsplatsen ställer företag inför nya utmaningar vad gäller allt från praktisk samordning till upprätthållandet av en stark företagskultur. Å ena sidan kan större flexibilitet underlätta exempelvis för medarbetare med funktionsnedsättningar eller de med ansvar för hem och familj. Å andra sidan skapar minskad fysisk närvaro svårigheter bland annat för gemenskap i arbetsgruppen och karriärmöjligheter.

I föredraget presenteras både fördelar och risker och deltagarna får med sig konkreta tips om hur man bäst arbetar med mångfald och inkludering på den hybrida arbetsplatsen.

Innehåll

 • Det hybrida arbetslivet – en ny verklighet
 • Vad är en inkluderande arbetsplats och hur skapar man den i en hybrid arbetsmiljö?
 • Risker och utmaningar
 • Lösningar och verktyg

Utbildningen kan anpassas antingen till chefer och ledare eller till medarbetargrupper.

Utbildningen kan ske på plats eller på distans och kan hållas på svenska eller engelska.denna utbildning

Inkluderande kommunikation

Föreläsning / workshop 1-2 h

Kommunikation ska spegla verkligheten men kan också vara ett medel för att omforma verkligheten. Genom att använda innehåll som går emot normer och förväntningar formas mottagarens bild av hur saker skulle kunna vara. Därför är kommunikation ett väldigt viktigt medel för att skapa större inkludering. 

Inkluderande kommunikation handlar om vad som sägs och visas och hur det sägs och visas. Det handlar också om vem som kan ta till sig av kommunikationen som förmedlas. Sammanfattningsvis handlar det om representation, budskap och tillgänglighet. 

Innehåll

 • Inkluderande kommunikation – vad innebär det och varför är det viktigt?
 • Ordens makt – inkluderande text, ord och uttryck.
 • Bilder och bildspråk – vilka syns och hur syns de?
 • Normkritisk kommunikation – vanliga missar som förstärker stereotyper och hur vi undviker dem.
 • Vem kan ta till sig kommunikationen? Tillgänglighet, målgrupp och kommunikationskanaler.

Utbildningen kan ske på plats eller på distans och kan hållas på svenska eller engelska.

Post-its formade som pratbubblor. Utbildning i inkluderande kommunikation..
En ensam spelpjäs står utanför en grupp spelpjäser. Utbildning i aktiva åtgärder och diskrimineringslagen.

Aktiva åtgärder och diskrimineringslagen

Workshops 3 h

Diskrimineringslagen uppdaterades i början av 2017 och arbetsgivare måste nu visa hur de arbetar förebyggande och främjande för att motverka diskriminering för alla sju diskrimineringsgrunder. De nya lagkraven innebär också att arbetsgivare ska bedriva arbetet i fyra steg – undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Men hur gör man det?

Under dessa två workshop-tillfällen går vi igenom lagkravens olika delar, ser på hur man kan lägga upp arbetet med aktiva åtgärder och går igenom hur processen skulle kunna se ut hos er.

Innehåll

 • Workshop 1
  Vi bekantar oss med begreppen diskriminering och trakasserier – vad är det och vad skulle det kunna innebära hos er? Vi går igenom lagkraven kring aktiva åtgärder och ger exempel på hur företag och organisationer kan lägga upp arbetet. Vi gör sedan tillsammans en analys över potentiella risker inom den nuvarande verksamheten, identifierar hinder för allas lika möjligheter på arbetsplatsen, samt hittar dess orsaker.
 • Workshop 2
  Vi arbetar vidare med de risker och hinder vi identifierade under det första tillfället och utifrån dessa tar vi fram möjliga åtgärder och diskuterar genomförandet. Vi har sedan en diskussion kring hur ett fortsatt arbete för er organisation skulle kunna se ut, samt hur dokumentationen ska vara utformad.

Målgrupp: HR, chefer eller en arbetsgrupp

Utbildningen kan kompletteras med boken Diskrimineringslagen – handbok för chefer, skriven av Matilda Bergkvist på Includer. 

Utbildningen kan ske på plats eller på distans och kan hållas på svenska eller engelska.

Inkluderande möten

Möten är ofta en viktig del av chefers och medarbetares arbetsvardag. Att lära sig leda och delta i möten på ett inkluderande vis är därför ett väldigt praktiskt sätt att jobba för en inkluderande kultur.

Innehåll

 • Varför inkludering?
  Vad innebär inkludering och inkluderande möten och varför är det viktigt? 
  Varför sker inkludering inte naturligt?
 • Praktiska förutsättningar för inkluderande möten
  Inkluderande rutiner och mötestekniker. Vilka mötesmetoder skapar störst delaktighet?
 • Beteenden för inkluderande möten
  Inkluderande språk och beteende. Hur bemöter man härskartekniker och annat exkluderande beteende?
 • Inkludering under distans- och hybrida möten
  Hur skapar man delaktighet för alla mötesdeltagare när de interagerar digitalt?

Efter avslutad utbildning har deltagarna  fått bättre förutsättningar att leda och delta i möten där alla deltagares perspektiv och kompetens tas tillvara, så att verksamhetsmålen har större möjlighet att uppnås.

Utbildningen kan ske på plats eller på distans och kan hållas på svenska eller engelska.

Möte mellan en äldre vit kvinna, en ung kvinna med slöja och en ung man. Utbildning i mångfald och inkludering.
Kretskort i motljus.

Artificiell intelligens (AI) kopplat till mångfald och inkludering

En halvdags-utbildning för dig inom HR, rekrytering eller med ansvar för mångfald och inkludering i er organisation.

AI-utvecklingen innebär stora förändringar, möjligheter och risker för företag och organisationer. När artificiell intelligens skapar underlag och ger oss information blir det viktigare än någonsin att ha koll på sina värderingar och ha kunskapen att kunna ifrågasätta det tjänsterna levererar. Mångfalds- och inkluderingsperspektivet har därför aldrig varit viktigare.

Includers expert Madeleine Harju erbjuder en workshop där deltagarna utforskar möjligheterna med artificiell intelligens för ökad mångfald och inkludering.

Agenda

 • Vad är artificiell intelligens (AI), hur fungerar det och vilka typer av tjänster erbjuds idag? Hur ser lagstiftningen ut?
 • Mångfald och inkludering – vad är det och varför är det viktigt?
 • Vilka risker, utmaningar, möjligheter och styrkor finns med användningen av AI ur ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv?  
 • Labb: Deltagarna jobbar i grupper med att bekanta sig med olika AI-tjänster.
 • Case-övning: Deltagarna får utmaningar att lösa tillsammans i form av realistiska scenarion de kan möta i sin arbetsvardag. Vi övar på att arbeta med ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv i olika AI-tjänster.
 • Sätta mål, granska och utvärdera AI-användning utifrån er funktion (exempelvis TA, People & Culture, DEI).

Workshopen är interaktiv och har fokus på diskussion och övning snarare än föreläsning. Den är öppen för alla som är intresserade av AI kopplat till mångfald och inkludering inom företag och organisationer. 

Längd: 3 h

Plats: I Stockholm eller online, beroende på var de som anmäler intresse befinner sig.

Det krävs inga förkunskaper inom AI för att delta i workshopen. 

Skicka in din intresseanmälan här! Vi kontaktar dig när nästa kursdatum är bokat.

En skräddare ritar mönster på ett tyg.

Skräddarsydd utbildning

Vi kan även skräddarsy utbildningar för era specifika behov. Hör av dig med en förfrågan så återkommer vi till dig.

Våra kunders ord

Be om offert