Tio år av mångfald och inkludering

Includers logotyp: Tre ringar.

Året var 2013 och jag klev in genom dörrarna på Drivhuset i Uppsala för att få hjälp att registrera en enskild firma. Jag var 22 år och nyexad med en fil. kand. i Genusvetenskap och kurser inom organisation och ledarskap. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av att driva företag, eller om business över huvud taget. Jag kände knappt någon som jobbade inom näringslivet, så det var verkligen en ny värld för mig. 

Jag hade dock en stark tro på att den kunskap jag hade kring inkludering i praktiken var värdefull för företag och organisationer, och en tydlig vision om att inkluderande arbetsplatser var bra både för individerna och för organisationerna. Jag hade en stark tro och övertygelse om att mer jämställda och inkluderande arbetsplatser inte bara leder till gladare och mer engagerade medarbetare utan också är en avgörande faktor för att kunna bygga lönsamma, konkurrensmässiga, attraktiva och innovativa bolag. Den övertygelsen har bara växt och växt med åren som gått. 

Sedan dess har den enskilda firman ombildats till Includer AB och företaget har växt från att bestå av bara mig till att numera inkludera tolv kompetenta konsulter och utbildningsledare. Under åren har vi hjälpt över 100 organisationer och företag inom vitt skilda branscher och utbildat tusentals medarbetare och chefer. Jag har också skrivit en bok och vi har tagit fram en e-learning på svenska och engelska. Vilken resa!

Det är idag 10 år sedan jag startade den här resan och jag är så otroligt tacksam för varje lärdom jag gjort längs vägen, varje organisation jag kunnat hjälpa och varje person jag fått träffa.

Utan er kunder hade denna resa inte alls varit lika rolig, lärorik och meningsfull. Så ett stort tack till dig som hejat, stöttat, samarbetat och gett ditt förtroende till mig och till Includer! Tillsammans kan vi skapa världens bästa arbetsplatser där alla individer oavsett identitet kan må bra, prestera och utvecklas.

Tio år inom mångfald och inkludering

Under dessa 10 år som konsult inom mångfald, inkludering och jämställdhet har det också hänt väldigt mycket inom frågorna. Här är en kort summering av några av de förändringar jag sett: 

Breddad syn på mångfald

Idag har synen på mångfald inom näringslivet breddats från att bara handla om kön och etnisk mångfald till att väva in fler diskrimineringsgrunder såsom ålder, funktionsförmåga och sexuell läggning, men även kognitiv mångfald, olika personligheter och perspektiv.

Mångfald och inkludering som affärsstrategi 

Många företag har insett att mångfald och inkludering är en framgångsfaktor för affärstillväxt och innovation. Frågorna har gått från att vara CSR- (Corporate Social Responsibility) eller HR-frågor till att ses som affärskritiska, styras av ledningsgruppen och kopplas till kärnverksamheten. Nu kan vi äntligen gå från att prata om ’varför’ till att fokusera på ’hur’. 

Ökad transparens, mätning och rapportering

Bort med luddiga målsättningar och fina ord och fram med datadrivet förändringsarbete och mätetal inom mångfald och inkludering. Fler företag har börjat rapportera om sina framsteg inom mångfald och inkludering genom att offentliggöra mål och mäta resultat. Detta ökade fokus på transparens har bidragit till att öka ansvarstagandet och driva fram förändring. Fler företag har också skapat specialiserade tjänster eller avdelningar med ansvar för mångfald och inkludering internt.

Inkludering på riktigt

Fler förstår vikten av att inte bara rekrytera mångfald, utan att det är minst lika viktigt att skapa en inkluderande arbetsmiljö där mångfalden kan tas tillvara. Det här är ett större arbete än att bara öka kunskapen och utbilda personalen – det handlar ofta om förändringar inom kultur och ledarskap. Ökat fokus läggs på att öka känslan av tillhörighet (belonging) för alla medarbetare internt i en organisation. Företag har också, speciellt efter pandemin, börjat ta mer hänsyn till ’hela människan’. I och med det har frågor kring bland annat psykisk hälsa och livspussel fått större plats på agendan. 

Ökat fokus på rättvisa och jämlika medarbetarprocesser

Även om vi får till beteendeförändringar hos våra chefer och medarbetare behöver mångfald och inkludering integreras i processer och rutiner för att möjliggöra strukturförändringar. Under åren har medvetenheten ökat kring ojämlika förutsättningar inom näringslivet, under medarbetares hela livscykel, vilket lett till att företag har ändrat i processer och rutiner för att möjliggöra en mer breddad rekrytering. Allt mer fokus har också lagts på karriärutveckling och ledarskapsmöjligheter för underrepresenterade grupper.

Nu ser jag fram emot de kommande tio åren! Vilken utveckling kommer ske inom mångfald och inkludering då? Vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med våra kunder och samarbetspartner!

Matilda Bergkvist

dela denna artikel