Vad innebär arbete med jämställdhet och mångfald i en organisation?

adult-indoors-laptops-1560932

Fortfarande är det många som undrar vad jämställdhets- och mångfaldsarbete egentligen innebär för en verksamhet. När man hör orden jämställdhet och mångfald drar många genast paralleller till privata relationer, politiska åsikter eller helt enkelt bara fina ord, men man har svårt att förstå hur det kan vara relevant för en organisation eller ett företag. Ofta ses det som någonting som bara har med individers egna värderingar och beteende att göra, men inte organisationen som helhet. I det här blogginlägget, som först skrevs år 2016 men som nu uppdaterats, beskriver vi innebörden av jämställdhets- och mångfaldsarbete för organisationer och verksamheter inom privat, offentlig och ideell sektor, med dess olika motiv och prioriteringar.

 

Många olika motiv och innebörder

Jämställdhets- och mångfaldsarbete kan innebära en mängd olika saker, och det är väl just därför det är svårt att få ett helhetsgrepp om det. Inom arbetslivet har dessa frågor traditionellt legat inom personalpolitiken och varit kopplade till rätten att slippa diskrimineras vid rekrytering och på arbetsplatsen, och att inte utsättas för kränkande behandling. På senare tid har man dock insett andra fördelar med jämställdhets- och mångfaldsarbete, såsom bättre kvalitet, prestationer, gruppdynamik, bättre beslut och möjlighet till nya marknader, och frågorna har därför kommit att bli en ledarskaps- och utvecklingsfråga. Gemensamt för jämställdhets- och mångfaldsarbetet är att det handlar om hur vi ser på varandra som medmänniskor (inklusive våra förutfattade meningar) och hur det påverkar våra beslut och agerande, och därmed även våra samarbeten, vår kommunikation, service, prestationer och resultat.

Generellt sett kan man säga att motiven och incitamenten till jämställdhets- och mångfaldsarbete är:

 • Kompetensförsörjning: att hitta, locka till sig och behålla rätt personal och inte automatiskt sålla bort individer på grund av fördomar.
 • Kompetensutveckling: att få sina medarbetare att prestera maximalt genom bra psykosocial arbetsmiljö, gruppdynamik och samarbeten, att alla medarbetare känner uppskattning och får utvecklas genom utmaningar och karriärmöjligheter.
 • Verksamhetsutveckling: att ta tillvara våra olikheter i organisationen, inte ta saker för givna på grund av förutfattade meningar och normer och tänka på nya sätt kring hur vi kan utveckla vår kärnverksamhet och kunna erbjuda bättre tjänster till vår målgrupp.

 

Ett särskilt ansvar för arbetsgivare

Gemensamt för alla sektorer är att alla arbetsgivare har ett ansvar för att arbetstagare och arbetssökande inte diskrimineras utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Som arbetsgivare är du skyldig att arbeta förebyggande och främjande för alla medarbetares lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen. Det här förebyggande arbetet kallas aktiva åtgärder, och går att läsa mer om i boken Diskrimineringslagen – handbok för chefer, eller på diskrimineringsombudsmannens hemsida do.se.

Inom arbetsmiljölagstiftningen finns även bestämmelser som gör arbetsgivaren skyldig att ha en plan för hur kränkande behandling ska hanteras. Läs mer här.

På arbetsplatser kan jämställdhets- och mångfaldsarbete bland annat handla om:

 • Hur man rekryterar och befordrar
 • Hur man leder sin personal och ger utvecklingsmöjligheter
 • Hur man tar tillvara på medarbetares kompetenser och skapar karriärvägar
 • Hur medarbetare beter sig mot varandra
 • Hur kulturen ser och vilka attityder och normer som finns på arbetsplatsen

 

Ser olika ut i olika sektorer

Utöver arbetsgivaransvaret och generella arbetet på arbetsplatser så finns det lite olika utmaningar och behov inom de olika sektorerna när det kommer till jämställdhet och mångfaldsfrågor. Arbetet ser därför lite olika ut inom de olika sektorerna. Här nedan går vi kort in på skillnaderna.

Privat sektor

Inom näringslivet handlar motiven till jämställdhets- och mångfaldsarbetet många gånger om att få den bästa arbetskraften och de bästa ledarna. Man vill inte missa talanger för att man tänker för snävt kring vad en talang innebär och vem som är talangfull, eller för att man inte ger alla samma möjligheter att utvecklas och göra karriär inom företaget. Här gäller det att visa nyexaminerade och arbetssökande att man är en bra arbetsplats där alla oavsett bakgrund har möjlighet att utvecklas och nå ledande positioner. Det gäller även att få till en inkluderande arbetsmiljö och kultur som gör att medarbetare känner tillit till varandra, kan utvecklas, må bra och prestera sitt yttersta.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet handlar också om att bredda synen kring sin målgrupp och få en bättre förståelse för, samt större möjlighet att nå, nya och befintliga marknader och kunder. Genom större mångfald bland anställda (olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper) har man fler perspektiv och lättare att hitta nya utvecklingsmöjligheter för ens produkter och tjänster.

Det är också viktigt hur man uppfattas av potentiella kunder, och marknadsföring och kommunikation kan därför behöva ses över ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet kan vara en del i ett större arbete med CSR eller hållbarhet där man vill ta ett samhällsansvar och visa företagets engagemang och därigenom få legitimitet och ett gott rykte.

Offentlig sektor

Offentlig sektor ska med hjälp av offentliga medel erbjuda medborgarservice och uppfylla de mål och den verksamhet som politiker beslutar om. Därför kommer deras motiv till att arbeta med jämställdhet och mångfald många gånger från ett politiskt beslut. Det kan bland annat handla om att pengarna i budgeten ska fördelas jämt mellan medborgarna och att man därför får i uppdrag att ta reda på vilka som gynnas eller missgynnas av olika beslut. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom offentlig sektor är ofta mer verksamhetsbaserat än inom privat sektor, och man undersöker vad ens verksamhet får för konsekvenser för olika grupper i samhället. Exempelvis kan man utreda medborgarnas bemötande av kommunens personal eller undersöka om män och kvinnor behandlas lika inom vården. Man vill med jämställdhets- och mångfaldsarbetet helt enkelt säkra kvaliteten på sin verksamhet och se till att man uppnår sina mål. En bra hemsida där man kan läsa mer om vilket jämställdhetsarbete som pågår runt om i landet är jämställ.nu.

Självklart är offentlig sektor också en arbetsgivare och arbetar därmed med jämställdhet och mångfald även för att skapa en bra arbetsplats för sina anställda.

Ideell sektor

Inom ideella organisationer är det ett gemensamt intresse som driver organisationen framåt, och de är ofta beroende av ideell kraft och av medlemmars/volontärers tid, energi och kompetens. Inom ideell sektor handlar jämställdhets- och mångfaldsarbetet därför många gånger om att få en större och bredare medlemsbas och att kunna motivera, engagera och inkludera dessa medlemmar för att kunna utvecklas som organisation. Då behöver man se till att man har transparenta beslutsprocesser och informationskanaler, minimera maktstrider som sker med härskartekniker eller kompisval, öka tillgängligheten på möten och aktiviteter, se till att alla känner sig välkommen och behandlas väl av de andra medlemmarna och att ens kommunikation inte skrämmer iväg folk. Ofta står det dessutom med i organisationernas egna stadgar eller i kriterierna för att få bidragsstöd att alla oavsett bakgrund ska ha möjlighet att delta i organisationen och dess beslutsfattande på samma villkor.

 

 

Kom igång med arbetet!

Det var kort några av skillnaderna på motiven och innebörden av jämställdhets- och mångfaldsarbete. Men givetvis kan det se ut på många fler sätt än så. Vi hoppas iaf att du nu fått lite inspiration. Här nedan finns dessutom några tips på hur ni kommer igång med arbetet.

Hitta era egna motiv

För att lyckas med jämställdhets- och mångfaldsarbetet gäller det, både för organisationen och individerna, att hitta sin egen motivation och drivkraft. För att få verklig effekt och bli hållbara förändringar så behöver detta arbete integreras och vävas in i den huvudsakliga verksamheten (inte bara ett projekt vid sidan av), så att det blir en självklarhet och inte stannar av då eldsjälarna försvinner.

7 frågor som hjälper er på vägen..

Som vilka andra utvecklingsområden som helst handlar jämställdhets- och mångfaldsarbete om att utreda nuläget, sätta mål och visioner, genomföra aktiviteter och följa upp. Här kommer några frågor du kan ta hjälp av.

Fundera över:

 1. Vad är syftet med er organisation och er huvudverksamhet?
 2. Vad är era motiv och motivation till att arbeta med förbättrad jämställdhet och mångfald utifrån detta syfte?
 3. Vad är era mål för jämställdhet och mångfaldsarbetet?
 4. Hur ser det ut i dagsläget?
 5. Hur, när och var genomför ni aktiviteter och åtgärder som leder er mot målen?
 6. Vem är ansvarig för arbetet?
 7. Hur följer ni upp arbetet?

 

Lämna gärna en kommentar nedan med dina egna tankar eller frågor!

dela denna artikel